Taisyklės

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje „ LELIUS.LT “ taisyklės: 

1. Bendrosios nuostatos                                                                                                                        
1.1. Šios prekių pirkimo–pardavimo elektroninėje parduotuvėje „ LELIUS.LT“ (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės LELIUS.LT  (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes (toliau - Prekės) vaikiškų prekių Parduotuvėje.
1.2. Parduotuvės veikla vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
1.3. Pirkti Parduotuvėje turi teisę fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius.
2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pasirinkęs Prekes ir suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo būdą ir jeigu reikia pristatymo adresą bei kitus duomenis, taip pat pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (t.y. - susipažinęs su Taisyklėmis ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Su prekių pirkimo-pardavimo elektroninėje parduotuvėje LELIUS.LT taisyklėmis „susipažinau ir sutinku“), paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“ ir gauna pranešimą apie užsakymo patvirtinimą.                                  

2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
3. Pirkėjo teisės  

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas gali pirkti Prekes Parduotuvėje bet kuriuo paros metu.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai raštu (nurodydamas norimas grąžinti Prekes ir Parduotuvėje suformuoto užsakymo arba  sąskaitos-faktūros numerį) Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo dienos, vadovaujantis 2011 me­tais pri­im­tos Eu­ro­pos Par­la­men­to ir Ta­ry­bos di­rek­ty­vos 2011/83/ES dėl var­to­to­jų tei­sių nuo­sta­tų įsi­ga­lio­ji­mu, kuri į Lie­tu­vos na­cio­na­li­nę tei­sę bu­vo per­kel­ta 2013 me­tų gruo­džio 19 die­ną Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mui pri­ėmus Ci­vi­li­nio ko­dek­so ir Var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mus, ku­rie įsi­ga­lio­jo nuo 2014 me­tų bir­že­lio 13 die­ną.
3.4. Prekių pirkimo-pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti 3.3. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu Prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė.   

4. Pirkėjo pareigos
4.1. Pirkėjas įsipareigoja registravimo formoje, ir jeigu reikia, įvedinėdamas pristatymo adresą bei kitus duomenis, pateikti teisingus asmens duomenis ir esant pasikeitimams, juos nedelsdamas atnaujinti.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis, jų neatskleisti ir neperduoti tretiesiems asmenims. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. Jeigu Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas laiko jį Pirkėju.
4.3. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir jų pristatymą, priimti arba atsiimti užsakytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.5  Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu info@lelius.lt. Elektroninio laiško „Subject” eilutėje Pirkėjas privalo nurodyti prierašą „Klaidingas užsakymas”. Pakeisti prekių užsakymą iki prekių išsiuntimo Pirkėjas gali ir susisiekęs su Pardavėju telefono numeriu +370 604 05317. Jeigu klaida pastebėta po elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, prekės grąžinamos ir keičiamos Pirkimo pardavimo taisyklių 9 punkte nurodyta tvarka.

5. Pardavėjo teisės
5.1. Pardavėjas turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią informaciją, nurodytą Pirkėjo registracijos ir Prekių pristatymo adreso formose. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys ir kiti su Pirkėju susiję duomenys gali būti naudojami tik šios Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.
5.2. Pardavėjas turi teisę be atskiro perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas kenkia arba bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui bei pažeidžia savo įsipareigojimus.
5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba visam laikui nutraukti Parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui, bet tai neatleidžia Pardavėjo nuo atsakomybės įvykdyti jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis.
5.4. Jeigu Pirkėjas, pasirinkęs išankstinį apmokėjimą bankiniu pavedimu arba apmokėjimą grynais pinigais, nurodytą 7.3.1. ir 7.3.2 punktuose, nesumoka arba neatsiima neapmokėto užsakymo per 3 darbo dienas, Pardavėjas turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
5.5. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynaisiais pinigais, nurodytą 7.3.2. punkte, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju Prekių užsakyme nurodytu telefonu. Jeigu Pardavėjui nepavyksta susisiekti telefonu su Pirkėju per 3 darbo dienas, jis turi teisę anuliuoti jo užsakymą, neinformuodamas apie tai Pirkėją.
5.6. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainas, keisti Prekių pristatymo kainas, keisti Prekių sąrašą, skelbti arba nutraukti akcijas, keisti akcijų sąlygas. Visi tokio pobūdžio pakeitimai galioja nuo jų atlikimo momento, tačiau negali būti taikomi jau sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.
5.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu redaguoti, keisti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

5.8. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
6.2. Pirkėjui pageidaujant, kad Prekės būtų pristatytos, Pardavėjas privalo pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 8 skyriuje nurodytomis sąlygomis.
6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas Pirkėjui pateikti ar pristatyti užsakytų Prekių, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą arba savo savybėmis panašią prekę, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas.
6.4. Pardavėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

7. Prekių kainos, apmokėjimo būdai ir terminai
7.1. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme yra nurodytos Eurais su PVM.
7.2. Prekių kainos ir nuolaidos galioja tol, kol yra rodomos Parduotuvėje.
7.3. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito vienu iš šių būdu:
      7.3.1.Apmokėjimas banko pavedimu. Mokėjimo paskirtis: reikia nurodyti Parduotuvėje suformuoto užsakymo numerį.

      7.3.2.Apmokėjimas bankine kortele prekių pristatymo metu.                                            

7.4. Atsiskaitydamas 7.3.1. punkte nurodytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir Prekių pristatymą per 3 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie užsakymo patvirtinimą, t.y. 2.1. punkte nurodyto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento. Jei per šį terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už Prekes ir Prekių pristatymą ir/arba Pardavėjas negauna pinigų į savo banko atsiskaitomąją sąskaitą, Pardavėjas gali laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties ir remiantis 5.4. punktu turi teisę anuliuoti užsakymą.
7.5 Jeigu apmokėjimas (išskyrus apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu) gautas darbo dieną iki 12 val., ši diena skaičiuojama kaip pirma užsakymo vykdymo diena. Jeigu apmokėjimas gautas po 12 val., tuomet pirma  užsakymo vykdymo ir prekių pristatymo diena yra sekanti darbo diena.
7.6. Pirkėjas visada gali peržiūrėti savo padarytus užsakymus Parduotuvės skiltyje „Jūsų paskyra“ skyrelyje „Mano užsakymai“, paspaudęs nuorodą „Užsakymo numeris“. Pirkėjas gali matyti savo užsakymą, kuriame nurodomas užsakymo numeris, pasirinktų Prekių kiekis ir kaina, prekių pristatymo kaina bei galutinė suma „Viso:“ (įskaitant ir mokesčius), kurią reikia sumokėti.

8. Prekių pristatymas

8.1. Internetinėje parduotuvėje prekes vaikams galite užsisakyti bet kuriuo paros metu, bet kurią savaitės dieną. Užsakinėdami prekes galite pasirinkti patogiausią prekių pristatymo būdą:

8.1.2. Pristatymas per kurjerių tarnybą į namus*. Pristatymo kaina per kurjerį visoje Lietuvos teritorijoje 3.00 Eur. Pristatymo terminas nurodytas prie kiekvienos prekės. Siuntų pristatymas į Lietuvos teritorijos Kuršių Neriją - papildomas 41 EUR mokestis.

8.1.3. Užsakytas prekes galite atsiimti patys bei nemokėti prekių pristatymo mokesčio. Prekių užsakymo metu Jums tereikia pažymėti, kad prekes atsiimsite patys.

8.1.4. Prekės išsiunčiamos sekančią dieną, po apmokėjimo už prekes gavimo į mūsų sąskaitą. Išeiginėmis ir švenčių dienomis prekių pristatymas nevykdomas.

8.1.5. Pasirašydami prekės priėmimo-perdavimo dokumentą, Jūs patvirtinate, jog prekė yra tinkama, nėra transportavimo ar kitokių mechaninių pažeidimų. Todėl kiekvieną kartą gavę prekes, apžiūrėkite, ar pakuotė nepažeista, ar nesimato kitokių mechaninių ar Jums įtartinų pažeidimų.

8.1.6. Prekės pristatomos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.

9. Prekių kokybės garantija ir nekokybiškų ar nepatikusių prekių grąžinimas

9.1. Visoms elektroninėje parduotuvėje Lelius.lt parduodamoms prekėms suteikiama tokia prekių kokybės garantija, kurią suteikia parduodamų prekių gamintojai ar jų atstovai. Priklausomai nuo prekės specifikos, ji gali būti skirtinga bet nemažiau kaip 24 mėn. Prekės garantinis talonas yra PVM sąskaita-faktūra, kurį yra Jūsų paskyroje. Dėl prekių remonto garantiniu laikotarpiu kreipkitės į lelius.lt administraciją ir mes aptarsime tolimesnius prekių garantinio aptarnavimo veiksmus. Visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas.

9.2 Bet kurią mūsų internetinėje parduotuvėje www.lelius.lt įsigytą naują prekę per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo gavimo galite grąžinti ir atgauti už prekę sumokėtus pinigus arba pasikeisti į kitą patikusią prekę, išskyrus transporto kaštus. Transporto išlaidas prekės grąžinimo arba keitimo atveju apmoka Pirkėjas. Prekių grąžinimas atliekamas tokiu pat būdu kaip ir buvo gauta prekė: pasinaudojant kurjerio paslaugomis arba pristatant prekę adresu: Kalvarijų g. 124, Vilnius.
Jei klientas pasinaudojo papildoma nuolaida (pvz. nemokamas pristatymas) ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš šio užsakymo, "Lelius.lt" turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą. Pavyzdžiui, įsigyjant BabyBjorn gultuką automatiškai yra suteikiamas specialus pasiūlymas - nemokamas prekių pristatymas, tačiau, jei klientas grąžina vieną ar daugiau prekių, tuomet pritaikytas nemokamo pristatymo pasiūlymas yra atšaukiamas ir pristatymo kaina yra išskaičiuojama iš grąžinamos sumos.

9.3 Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(es) sumokėtus pinigus.

Dėvėtos, naudotos ar pažeistos prekės atgal nepriimamos.

9.4 Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

a) Prieš siųsdami prekę mums, įsitikinkite, jog visos etiketės prisegtos.
b) Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
c) Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
d) Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.)
e) Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.5 www.lelius.lt, gavę keičiamą ar grąžinamą prekę per 7 darbo dienas įsipareigoja informuoti klientą, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, įsipareigojame pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo keičiamos/grąžinamos prekės gavimo.

9.6. Visos www.lelius.lt  parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.7 Pardavėjas neatsako, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kiti parametrai gali nevisiškai atitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

9.8 Garantija ir grąžinimas netaikomas natūraliam nusidėvėjimui.

9.9 Norėdami grąžinti prekę, nedelsiant informuokite el. paštu info@lelius.lt arba telefonu.: 8 604 05317.

9.10 Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti užpildant prašymo forma EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

9.11 Prekių grąžinimo formą galima atsisiųsti čia: Grąžinimo forma